Rail Safety in Hmong

Cov Ntawv Qhia

Tswv Yim Kev Ruaj Ntseg Ntawm Cov Chaw Hla Ciav Hlau 

Npaj rau lub tsheb ciav hlau los txhua lub sij hawm.
Koj yuav tsis paub tseeb thaum twg lub tsheb ciav hlau yuav los ntawm qhov chaw hla, txawm tias nws yog qhov uas koj tsav tsheb los yog taug kev txhua txhua hnub. Tsheb ciav hlau thauj khoom tsis khiav raws sij hawm thiab cov sij hawm uas cov tsheb ciav hlau thauj neeg txawj hloov. Ceev faj tas li vim cov tsheb ciav hlau khiav txhua lub sij hawm yav nruab hnub los yog hmo ntuj, khiav mus los sab ciav hlau twg los muaj.

Tsis txhob raug dag—lub tsheb ciav hlau los ze tshaj thiab ceev tshaj koj xav!
Koj ob lub qhov muag ua rau koj pom lub tsheb ciav hlau khiav zoo xws li lub dav hlau ya maj mam-ua zem zuag zoo xws li lub tsheb ciav hlau nyob deb dua thiab khiav qeeb dua qhov yog tiag. Tsis txhob lam tau lam ua-xav yuam kev yooj yim txog lub tsheb ciav hlau qhov nyob deb thiab qhov khiav ceev, feem ntau yog yav hmo ntuj. Yog koj twb pom lub tsheb ciav hlau ces cia li tos xwb.

Cov tsheb ciav hlau nres tsis tau sai los yog zij tsis tau—npaj zam kev.
Tom qab sib zog tsuj tus cias nres, lub tsheb ciav hlau thauj khoom puv nkaus khiav ceev 55 mais ib teev twg yuav siv li ib mais los yog ob mais thiaj nres tau ruaj. Lub tsheb ciav hlau fais fab siv li 600 taws thiaj nres tau, thiab lub tsheb ciav hlau uas muaj 8 lub yas tsheb thauj neeg khiav ceev li 80 mais ib teev twg yuav tsum muaj kev deb li ib mais thiaj nres tau. Txawm tus neeg tsav pom koj los nws lig dhau uas yuav nres tau kom txhob muaj sib tsoo.

Nres thiab tos thaum twg laj kab qhau los thaiv los yog cov teeb cig ntsais ntsais.
Yog cov laj kab thaiv qhau los, txoj kev kaw lawm thiab koj yuav tsum nres thiab tos-qhov no yog txoj cai. Pib hla mus tau tom qab cov laj kab tsa lawm thiab cov teeb tsis cig ntsais lawm.

Xyuas tag nrho cov kev ciav hlau ua ntej hla.
Yog koj nyob ntawm qhov chaw hla uas muaj ntau tshaj ib kab ciav hlau, xyuam xim tom qab ib lub tsheb ciav hlau los mus dhau lawm. Ua ntej koj pib hla, xyuas zoo kom lwm lub tsheb ciav hlau tsis los lwm txoj kab ciav hlau los los sis lwm sab los-thawj lub tsheb ciav hlau ntis tau lub tom qab.

Tsis txhob raug khuam hauv cov ciav hlau.
Tsis txhob tsav tsheb saum cov ciav hlau yog koj tsis paub tseeb tias koj yuav tsav mus dhau tsis raug nres. Yog koj lub tsheb raug daig los yog khuam hauv cov ciav hlau, thau txhua tus neeg tawm tam sim ntawd, txawm tias koj tsis pom ib lub tsheb cia hlau los li. Khiav tawm ntawm cov ciav hlau sai. Yog ib lub tsheb ciav hlau los, mus ze sab uas pom nws los thiab txav kom deb ntawm cov ciav hlau. Yog koj khiav raws li lub tsheb ciav hlau khiav, koj yuav raug mob los ntawm koj lub tsheb thaum lub tsheb ciav hlau tsoo koj lub tsheb. Thaum koj mus nyob deb rau qhov chaw ruaj ntseg lawm, hu 9-1-1 los yog chaw khiav tsheb ciav hlau tus xov tooj kub ceev rhais ntawm qhov chaw hla ciav hlau.

Tsis txhob taug kev mus dhau ciam.
Cov ciav hlau thiab chaw raws cov ciav hlau-txoj kev muaj cai mus ua ntej-puav leej yog chaw muaj neeg ntiag tug. Tsis txhob nyob ntawm cov yas tsheb thiab cov ciav hlau. Tsis txhob mus hla dhau ciam-nws txhaum kev cai thiab feem ntau tsim kev tuag. 

Cov paib thiab Cov Kev Qhia 

Qhov chaw hla ciav hlau yog kev sib tshuam, zoo xws li tej kev sib tshuam. Tej qhov chaw hla ciav hlau muaj tej yam kev qhia rau cov neeg tsav tsheb thiab cov taug kev paub tias muaj chaw hla ciav hlau pem hauv ntej. Cov chaw hla ciav hlau uas tsis muaj teeb cig ntsais thiab laj kab thaiv yog hu ua “passive” los yog kev qhia ntsiag to vim tsis muaj tej yam qhia tias muaj lub tsheb ciav hlau los yuav txog. Tej cov chaw hla muaj teeb cig, tswb nrov thiab lwm hom kev uas fais fab ua kom ceev faj thaum muaj lub tsheb ciav hlau los yuav txog. Cov chaw no hu ua hla “active” los yog kev qhia nrov nroo ntws vim tias cov chaw no muaj kev qhia tias lub tsheb ciav hlau los yuav txog thiab qhia rau cov neeg tsav tsheb thiab cov taug kev kom paub.

Tej yam kev qhia ntsiag to uas koj yuav pom ua ntej koj mus txog qhov chaw hla
Lub Yeej Yeem Paib Daj Daj Ceev Ua Ntej. Daim paib no qhia cov neeg tsav tsheb tias txoj kev khiav hla txoj ciav hlau pem hauv ntej. Thaum cov neeg tsav tsheb pom daim paib no, nws yog qhia kom lawv maj mam zus, saib thiab mloog lub tsheb ciav hlau thiab npaj nres yog tias muaj lub tsheb ciav hlau los yuav txog.
Lub Yeej Yeem Paib Daj Daj Ceev Ua Ntej. Daim paib no qhia cov neeg tsav tsheb tias txoj kev khiav hla txoj ciav hlau pem hauv ntej. Thaum cov neeg tsav tsheb pom daim paib no, nws yog qhia kom lawv maj mam zus, saib thiab mloog lub tsheb ciav hlau thiab npaj nres yog tias muaj lub tsheb ciav hlau los yuav txog.
Ntawm cov kev pua pob zeb, yuav pleev txoj kab txwv kom nres tsheb tav hla txoj kev qhia qhov chaw zoo rau nres tsheb thiab saib xyuas lub tsheb ciav hlau uas los yuav txog. Ntawm cov kev tsis pua dab tsi, yuav tsis muaj pleev kab dab tsi li, thiab tus neeg tsav tsheb yuav tsum nres nram qab daim paib muaj txoj kab kos sib tav (saib hauv qab) los yog kev qhia ntawm qhov chaw hla. Yog tsis muaj txoj kab pleev txwv kom nres tsheb, tus neeg tsav tsheb yuav tsum txhob nres ze tshaj 15 kauj ruam thiab txhob nres deb tshaj 50 kauj ruam ntawm txoj kab ciav hlau.
Daim paib daj daj kos cov kab sib nrawg nroos qhia tias muaj kev ciav hlau sib tshuam pem hauv ntej tom qab txoj kev lem kiag mus rau sab xis los yog sab laug.

 

Cov kev qhia ntsiag to ntawm chaw hla ciav hlau
Daim paib kos cov kab sib tav yuav tsum muaj nyob ntawm txhua qhov chaw hla. Nws muaj ob txoj kab kos dawb dawb sau cov niam ntawv RAILROAD CROSSING rau thiab nws siv tib yam li daim paib YIELD uas yog daim paib yus zam. Koj yuav tsum tau zam rau lub tsheb ciav hlau.
Xyuas hauv qab daim paib muaj kab sib tav seb puas pom qhia tias muaj pes tsawg txoj ciav hlau ntawm qhov chaw hla. Yog muaj ntau tshaj ib txoj ciav hlau, yuav pom daim paib qhia. Tom qab ib lub tsheb ciav hlau los dhau, xyuas thiab mloog tsam lam muaj lwm lub tsheb ciav hlau los.
Cov paib qhia kom NRES thiab ZAM ntawm qhov chaw hla kev ciav hlau ua hauj lwm tib yam li ntawm lwm cov kev sib tshuam. Cov neeg tsav tsheb yuav tsum nres ntawm daim paib NRES ua ntej cov ciav hlau tas li thiab txhua tus neeg tsav tsheb yuav tsum zam rau lub tsheb ciav hlau.
Daim paib TSIS TXHOB NRES SAUM COV KEV CIAV HLAU hais qhia tus neeg tsav tsheb kom tsis txhob nres saum cov kev ciav hlau tsis hais qhov laj thawj yuav zoo li cas li.

 

Cov paib TSIS PUB HLA DHAU CIAM
Feem ntau cov paib TSIS PUB HLA DHAU CIAM NO muaj rhais rau ntawm tej choj, qhov tho kev, chaw muaj ceg txheem kev ciav hlau, kev sib tshuam uas tsheb ciav hlau muaj cai mus ua ntej, thiab plag chaw ntawm cov tsheb ciav hlau. Txawm yuav muaj daim paib “Tsis pub hla dhau ciam” no los cov tib neeg taug kev ciav hlau los yog taug kev ze cov ciav hlau, taug choj ciav hlau los yog qhov tho kev ciav hlau yuav raug ntes thiab mawm. Hla dhau ciam yuav ua kev tsis zoo rau cov neeg.

 

Cov Kev Qhia Nrov Nroo Ntws Ntawm Cov Chaw Hla Kev Ciav hlau
Teeb liab cig ntsais ntsais nrog tswb nrov thiab laj kab thaiv yog siv los ceev tus neeg tsav tsheb thiab tus taug kev tias lub tsheb ciav hlau los yuav txog. Hla ncig cov laj kab thaiv yog ua txhaum txoj cai. Tus neeg tsav tsheb xyuam xim txog cov kev cai thiab hla ncig cov ntsa laj kab thaiv yuav ris lub txim rau tej raug tuag, raug mob los yog khoom puas tsuaj yog muaj sib tsoo. Ntawm qhov chaw hla kev ciav hlau uas muaj cov qhia nrov nroo ntsws: 1) Nres thiab tos lub laj kab qhib. 2) Nres ntawm cov teeb cig ntsais ntsais thiab mus tau yog tsis pom muaj lub tsheb ciav hlau nyob qhov twg li.

Hla Kom Dhau Cov Ciav Hlau

Ntau Kab Ciav Hlau
Thaum koj los txog ntawm chaw hla ciav hlau, xyuas hauv qab daim paib kos kab sib tshuam seb qhia muaj pes tsawg txoj kab ciav hlau. Yog muaj ntau tshaj ib txoj ciav hlau tsis txhob hla lawv qab tam sis ib lub tsheb ciav hlau los dhau. Tos xyuas kom paub tseeb tias tsis muaj lwm lub tsheb ciav hlau los lwm sab thiab lwm kab ciav hlau los-tej zaum thawj lub tsheb ciav hlau ntis lawm.

Ntau qhov chaw hla muaj laj kab thaiv nrog teeb liab cig ntsais thiab tswb nrov. Thaum cov teeb pib cig ntsais, koj yuav tsum nres. Cov teeb cig ntsais txhais tau tias muaj ib lub tsheb ciav hlau tab tom los. Hla ncig cov laj kab txhaum txoj kev cai. Thaum cov laj kab tsa thiab cov teeb ntsiag lawm, koj mus tau. Yog muaj teeb cig ntsais ntsais tiam sis tsis muaj laj kab thaiv, koj yuav tsum nres. Tsuas mus tau yog tias tsis pom muaj lub tsheb ciav hlau los hlo li.

Yog tsis muaj laj kab los yog teeb cig ntsais ntsais, tos kom ntev txaus rau lub tsheb ciav hlau mus dhau thiab kom pom tseeb tseeb ob sab kev tib si ua ntej pib hla cov ciav hlau.

Yuav ua li cas yog koj raug khuam hauv cov ciav hlau
Yog koj lub tsheb raug daig los yog khuam hauv cov ciav hlau, thau txhua tus neeg tawm tam sim ntawd, txawm tias koj tsis pom ib lub tsheb ciav hlau los li. Khiav tawm ntawm cov ciav hlau sai. Yog ib lub tsheb ciav hlau los, mus ze sab uas pom nws los thiab txav kom deb ntawm cov kab ciav hlau. Yog koj khiav raws li lub tsheb ciav hlau khiav, koj yuav raug mob los ntawm koj lub tsheb thaum lub tsheb ciav hlau tsoo koj lub tsheb. Thaum koj mus nyob deb rau qhov chaw ruaj ntseg lawm, hu 9-1-1 los yog chaw khiav tsheb ciav hlau tus xov tooj kub ceev rhais ntawm qhov chaw hla ciav hlau.

Tswv Yim rau Cov Neeg Tsav Tej Tsheb Tshwj Xeeb 
Neeg caij tsheb maustaus yuav tsum tsav maj mam thaum los txog ntawm chaw hla ciav hlau sib tshuam. Ceev faj tsam thaum hla ho nchav heev. Tsav hla ncaj qha 90 nrisnkis kom cov log txhob daig hauv cov ciav hlau.

Hauv Minnesota cov tsheb thauj neeg kawm ntawv yuav tsum nres ntawm txhua cov chaw hla ciav hlau. Thaum nres lawm, tus neeg tsav yuav tsum qhib nws lub qhov rooj thiab qhov rai, tua lub kiv cua thiab xov tooj cua, hais kom suab ntsiag to, saib thiab mloog ob tog kev ciav hlau tib si thiab tsav hla tau yog mus tau. Ua ntej hla ua zoo xyuas kom muaj chaw ntau txaus rau lub tsheb ntawm sab kev tov tsam ces cia li ho yuav tau nres. Tsis txhob nres saum cov ciav hlau. Tsis txhob hloov cias thaum hla ciav hlau, li ntawd lub tsheb thiaj tsis daig ntawm cov ciav hlau.

Tsheb Truck thauj khoom tsim tau kev phem
Tsoom fwv cov kev cai thiab ntau lub xeev cov kev cai txwv kom cov tsheb truck thauj tej khoom tsim taus kev puas tsuaj yuav tsum tau nres ntawm cov chaw hla ciav hlau. Cov neeg tsav yuav tsum maj mam nres kom ruaj kom txhob tsoo lwm lub tsheb pob tw. Tsis txhob hloov cias thaum hla ciav hlau. Thaum tsim nyog, siv cov kev uas muaj teeb cig ntsais los yog laj kab thaiv ntawm cov chaw hla ciav hlau.

Siv sij hawm ntev li cas lub Tsheb Ciav Hlau Thiab Nres Tau? 

Cov tsheb ciav hlau nres tsis tau ceev ceev los yog zij tsis tau. Ib lub tsheb ciav hlau ntev li 1 mus rau 1¼ mais (90 mus rau 120 lub yas tsheb). Thaum khiav ceev li 55 mais ib teev twg, yuav siv deb li ib mais los yog deb dua los nres thiaj tus yog tus neeg tsav sib zog tsuj tus cias nres thaum muaj kev kub ceev. Lub tsheb ciav hlau uas muaj 8 lub yas tsheb thauj neeg khiav ceev li 80 mais ib teev twg yuav tsum muaj kev deb li ib mais thiaj nres tus. Piv yam no rau lwm yam tsheb zoo li cas?

Raws li lub chaw National Safety Council:

 • Lub tsheb thauj neeg khiav ceev 55 mais ib teev twg siv 200 tshim taws nres thiaj tus thaum muaj kub ceev-yog huab cua zoo kawg kiag-yog tias cov cias nres tsheb zoo heev thiab kev qhuav qhawv.
 • Ib lub tsheb van los yog npav yuav siv li 230 tshim taws thiaj nres tau.
 • Lub tsheb truck/trailer thauj khoom siv 300 tshim taws thiaj nres tau-deb li lub tiaj tshav ncaws pob.
 • Lub tsheb ciav hlau fais fab siv li 600 tshim taws thiaj nres tau-deb li ob lub tiaj tshav ncaws pob.
 • Piv rau qhov no, lub tsheb ciav hlau uas peb hais no khiav ceev 55 mais ib teev twg yuav siv li 18 lub tiaj tshav ncaws pob.

Cov tsheb ciav hlau zij tsis tau-lawv tsuas khiav raws cov ciav hlau xwb. Tib yam uas tus neeg tsav ua tau yog tsuj tus cias nres thaum kub ceev.

Nws Nyob Ze Dua thiab Ceev Dua Qhov Koj Xav!
Koj ob lub qhov muag ua rau koj pom lub tsheb ciav hlau khiav zoo xws li lub dav hlau ya maj mam-ua zem zuag zoo xws li lub tsheb ciav hlau nyob deb dua thiab khiav qeeb dua qhov yog tiag. Tsis txhob lam tau lam ua-xav yuam kev yooj yim txog lub tsheb ciav hlau qhov nyob deb thiab qhov khiav ceev, feem ntau yog yav hmo ntuj. Yog koj twb pom lub tsheb ciav hlau ces cia li tos xwb.

Mus dhau ciam

Kev ciav hlau yog muaj neeg ntiag tug. Tej chaw nyob ze ntawm cov ciav hlau yog chaw khiav tsheb ciav hlau ntiag tug. Nws hu ua kev ciav hlau “muaj cai mus ua ntej.” Cov tib neeg tsis muaj cai nyob ntawm cov thaj tsam ze cov ciav hlau yog mus dhau ciam lawm. Ciav hlau ciam av muaj tej paib “Txwv Tsis Kheev Mus Dhau Ciam” rhais rau. Tag nrho cov paib txhais hais tias kom “txhob nyob” thiab “khiav kom deb” thiab “khiav mus”. Txawm tias tsis pom muaj paib los yeej tseem txhaum txoj cai thiab muaj kev puas tsuaj thaum nyob ntawm qhov chaw.

Neeg coob ua yuam kev li cas thaum lawv mus dhau ciam ntawm chaw ciav hlau?

 • Lawv tsuas tig pob ntseg rau yam lawv ua-taug kev, nuv ntses saum tus choj, los yog tej yam li ntawd-thiab tsis tig pob ntseg rau cov ciav hlau.
 • Lawv sawv ze heev rau ntawm cov ciav hlau, tsis ras txog tias lub tsheb ciav hlau dav txog rau tshim tshaj cov kab ciav hlau. Lawv kuj tsis ras paub txog tias saw hlau, hlua khi thiab lwm yam khoom kuj xoob vias poob los rau lawv tau.
 • Lawv xav tias lub tsheb ciav hlau yuav nrov dua. Los yog lawv mloog dab tsi ntawm pob ntseg los yog caij lub tsheb khiav hauv te thiab lub tsheb ATV uas suab nrov tshaj lub tsheb ciav hlau.
 • Lawv xav tias lub tsheb ciav hlau nyob deb dua thiab khiav qeeb dua li qhov tseeb.
 • Lawv xav tias lub tsheb ciav hlau yuav nres tau rau lawv. Tiam sis thaum tus tsav pom lawv ces twb lig rau qhov yuav nres heev lawm.
 • Cov neeg nyob saum cov choj ciav hlau los yog qhov tho ciav hlau xav tias muaj chaw dav txaus rau lub tsheb ciav hlau los mus dhau lawv. Tiam sis tsuas muaj chaw txaus kiag rau lub tsheb ciav hlau xwb, uas ib sab yas tsheb twg dav dua lawm peb tshim ntawm ib sab kab ciav hlau twg. Tej thaum lawv thauj khoom dav dav. Ntxiv mus, cov saw hlau, hlua khi thiab lwm yam khoom xoob vias poob saum lub tsheb ciav hlau los tau.

Tej cov tib neeg nyiam muab dab tsi tso rau cov kab ciav hlau seb yuav zoo li cas thaum lub tsheb ciav hlau los dhau. Lawv tsis ras txog qhov kev puas tsuaj uas lawv tsim muaj-dua li txhaum txoj cai, nws tsim kev tuag rau cov neeg sawv ze thiab rau cov neeg khiav dej num rau tsheb ciav hlau:

 • Neeg raug tsheb ciav hlau tsoo thaum muab dab tsi tso rau cov ciav hlau-lawv tsis khiav tawm ntawm kev los yog lawv raug lwm lub tsheb ciav hlau los lwm kab los tsoo.
 • Tej yam khoom me me xws li tej npib kuj raug pluav tiam sis feem ntau cov log muab rub tau tawm thiab ya sib zog heev. Ya raug tus neeg muab tso rau cov ciav hlau los yog cov sawv ib cag.
 • Tej khoom loj ua rau lub tsheb ciav hlau npleem ua raug mob thiab tuag taus.

Txawb khoom rau cov tsheb ciav hlau tsim kev phem tib yam. Tej yam txawb rau lub tsheb ciav hlau ya rov los sib zog heev. Cov neeg txawb ub no rau cov tsheb ciav hlau yog npaj lawv tus kheej kom raug kev phem-lawv tsuas saib yam lawv ua, tsis saib tej puag ncig lawv. Lawv kuj tsim kev raug mob los yog kev tuag rau cov neeg khiav dej num rau tsheb ciav hlau.

Ua si hauv los yog hauv qab cov yas tsheb tsis zoo. Cov yas tsheb dhia thaum lawv yuav pib txav thiab theev tsis qhia ua ntej. Siv chaw rau neeg hla kev los hla ciav hlau tas li xwb.

Cov nqe lus nquag muaj nug

Operation Lifesaver yog dab tsi?
Operation Lifesaver yog ib lub koom haum hauv teb chaws no, muaj kev pab qhia thiab ceev pej xeem, txaus siab txwv kom txhob muaj kev sib tsoo, tuag thiab raug mob ntawm cov chaw hla ciav hlau. Kom ua tau raws txoj dej num, Operation Lifesaver txhawb 3 tug niam ntawv E: Education (kev kawm), Engineering (txuj ci tsav tsheb ciav hlau) thiab Enforcement (tswj kom ua raws kev cai). Operation Lifesaver:

 • qhia pej xeem txog kev hla ciav hlau thiab neeg kev ruaj ntseg.
 • siv tswv yim tsim thiab kev txuj ci technology los tswj kev ruaj ntseg ntawm cov chaw hla ciav hlau.
 • txhawb kom ua raws kev cai lij choj txog chaw hla ciav hlau.

Vim li cas cov tsheb ciav hlau muaj cai mus ua ntej?
Cov tsheb ciav hlau nres tsis tau rau tus neeg tsav tsheb ntawm cov chaw hla ciav hlau. Txawm tias tus neeg tsav lub tsheb ciav hlau tsuj kawg nkaus tus cias kom nres los lub tsheb khiav txog 55 mais ib teev twg xwb ces yuav siv kev deb li ib los yog ob mais thiaj nres tus. Ib lub tsheb tsav nres tau yog muaj 200 tshim taws. Lub tsheb tsav nres tau zoo dua.

Vim li cas cov tsheb ciav hlau ntev ntev?
Cov tsheb ciav hlau ntev ntev thiaj ua tau hauj lwm ntau thiab tsis raug nyiaj txiag ntau. Cov tsheb thauj khoom ntau heev, yog li tsuas muaj tsheb ciav hlau tsawg tsawg xwb. Thaum twg ib lub tsheb ciav hlau los mus, yuav thaiv txoj kev hla mus ntev li ob rau plaub feeb, nyob ntawm lub tsheb ciav hlau qhov mus ceev thiab ntev npaum li cas. Yog qhov chaw hla nyob ze ntawm yas kev hloov tau, yuav siv sij hawm ntev dua.

Vim li cas tej thaum lub tsheb ciav hlau thiaj nres thiab thaiv chaw hla kev?
Muaj tej lub sij hawm lub tsheb ciav hlau txav tsis tau thiaj tau nres thaiv chaw hla ntev dua li tsim nyog; piv txwv, thaum rov tshuab pa rau lub cav tsuj cias nres tsheb tom qab siv tus cias nres thaum muaj kub ceev.

Vim li cas cov tsheb ciav hlau thiaj tsis txav kom ceev? Lawv khiav ceev li cas?
Cov tsheb ciav hlau qhov mus ceev yog tswj los ntawm tsoom fwv. Teev qhov ceev raws li txoj ciav hlau thiab raws li ntawm thaj tsam chaw.

Vim li cas cov tsheb ciav hlau tsis mus qeeb?
Hais ntxiv dua, cov tsheb ciav hlau qhov mus ceev yog tswj los ntawm tsoom fwv. Lub tsheb ciav hlau mus qeeb zog yuav txhais tsis tau tias yuav muaj kev sib tsoo tsawg zog-tshaj ib nrab cov kev sib tsoo muaj thaum lub tsheb ciav hlau khiav ceev 30 mais ib teev twg los yog khiav qeeb dua.

Peb yuav ua li cas yog pom muaj kev ceev tiam sis ho tsis pom muaj lub tsheb ciav hlau?
Yog pom muaj tus xov tooj nyob ntawm cov khoom ntawm chaw hla ciav hlau thaum muaj kev kub ceev, hu tus xov tooj ntawd; tsis li ces hu 9-1-1 los yog hu rau tub ceev xwm nyob cheeb tsam ze thiab qhia lawv seb koj nyob kiag rau qhov twg.

Chaw muaj feem xyuam: Operation Lifesaver, Inc.

Qhov tseeb thiab cov muaj tseg (Teb Chaws Asmeskas thiab Minnesota) 

 • Ib xyoos twg, neeg tuag vim tsheb ciav hlau tsoo tsheb tsav ntau dua dav hlau sib nraus.
 • Thaum twg ib lub tsheb ciav hlau tsoo lub tsheb tsav, nws zoo sib xws li lub tsheb tsav mus tsoo lub kaus poo.
 • Ib lub tsheb ciav hlau nyhav npaum li muab 4,000 lub tsheb sib tsuam ua ke.
 • Tsheb sib tsoo yav nruab hnub hauv teb chaws Asmeskas muaj li ob-feem-peb.
 • Txhua txhua ob teev twg, ib lub tsheb tsav los yog ib tug tib neeg raug tsheb ciav hlau tsoo nyob rau hauv teb chaws Asmeskas, muaj tsoo xws li 12 zaug ib hnub twg.
 • Raws li kev soj ntsuam los ntawm Tsoom Fwv Tswj Tsheb Ciav hlau: xyoo 2010 muaj 262 leej neeg tuag thiab 836 leej neeg raug mob heev los ntawm tsheb ciav hlau txoj kev hla uas tsoo 2,013 zaus (kev hla qhib rau neeg pej xeem thiab cov kev tsis qhib tib si).
 • Thaum xyoo 2010, tsheb ciav hlau tsoo muaj 2 zaug uas tau muaj 18 leej neeg tuag thiab 43 leeg raug mob nyob rau hauv xeev Minnesota.
 • Thaum xyoo 2010 hauv teb chaws Asmeskas, muaj 443 leej neeg tuag thaum hla ciav hlau ntawm qhov chaw hla thiab cheeb tsam, uas 3 leeg yog raug hauv Minnesota. Ntxiv thiab, muaj 390 leej neeg taug kev raug mob, uas 6 leeg yog raug hauv Minnesota.
 • Tus neeg caij tsheb maustaus muaj li 20 feem pua tuag ntau dua yog tsoo lub tsheb ciav hlau li tsoo lwm lub tsheb.
 • Feem ntau cov tsheb ciav hlau tsoo tsheb tsav nyob deb li 30 mais ntawm tus neeg tsav tseb lub tsev.
 • Tshaj ib nrab feem pua ntawm cov kev sib tsoo yog thaum lub tsheb ciav hlau khiav ceev txog 30 mais ib teev twg los yog khiav qeeb dua.
 • Muaj 20 txoj ciav hlau rau tsheb thauj neeg, Amtrak thiab Hiawatha ciav hlau khiav hauv Minnesota.
 • Minnesota muaj txog 4,450 kab ciav hlau siv ua lag luam hauv Minnesota. Yog koj muab cov hauv Minnesota los sib txuas ua kev tag koj yuav mus hauv Minnesota txog rau Washington D.C. thiab rov qab los yuav luag txog ob npaug.
 • Muaj txog 203,000 txoj kab ciav hlau qhib rau neeg pej xeem, cov tsis qhib thiab neeg taug kev hauv teb chaws Asmeskas.
 • Kwv yees li 30% feem pua cov kev hla muaj kev qhia kom ceev faj.

Chaw muaj feem xyuam:

Federal Railroad Administration
Operation Lifesaver, Inc.
Minnesota Department of Transportation

Minnesota Cov Kev Cai

 • Tus neeg tsav tsheb yuav tsum zam ntawm chaw hla ciav hlau uas tsis muaj laj kab. Cov tsheb ciav hlau muaj cai mus ua ntej.
 • Yog muaj cov teeb cig ntsais ntsais, nres thiab mus tau yog tsis muaj tsheb ciav hlau.
 • Hla ncig cov ntsa laj kab thaiv yog txhaum kev cai.
 • Tus neeg tsav tsheb yuav tsum nres ntawm cov chaw hla ciav hlau tag nrho yog pom muaj lub tsheb ciav hlau thiab nres twj ywm kom lub tsheb ciav hlau mus dhau.
 • Cov tsheb thauj neeg kawm ntawv yuav tsum nres ntawm cov chaw hla ciav hlau tsis hais yuav muaj neeg kawm ntawv thiab tsis muaj li. Thaum nres lawm, tus neeg tsav yuav tsum qhib nws lub qhov rai thiab lub qhov rooj los saib thiab mloog ob tog kev ciav hlau tib si seb puas pom muaj tsheb ciav hlau los.
 • Cov tsheb truck thauj tej khoom tsim taus kev puas tsuaj yuav tsum tau nres ntawm cov chaw hla ciav hlau. Cov neeg tsav yuav tsum maj mam nres kom ruaj kom txhob muaj lwm hom kev sib tsoo.
 • Nws txhaum txoj cai yog hla dhau ciam av mus rau tsheb ciav hlau tej chaw khiav dej num (xws li taug kev ntawm cov ciav hlau).

Chaw muaj feem xyuam:
Federal Railroad Administration
Operation Lifesaver, Inc.
Minnesota Department of Transportation